Skip to content

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG nalata 2014-2021

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 RODO1 informujemy, że:

  1. Administratorem  Państwa  danych   osobowych   jest   Minister   Zdrowia   z   siedziba  w Warszawie (00-952), przy ul. Miodowej 15, z którym można kontaktować się listownie lub za pomocą e-mail: kancelaria@mz.gov.pl.
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail: iod@mz.gov.pl lub listownie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji projektów realizowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021 oraz monitorowania procesu utrzymania trwałości projektów, a także przechowywania dokumentów dotyczących tychże projektów.
  4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku:

a) z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi
– art. 6 ust. 1 lit. e RODO, wynikające z:
– Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na  lata  2014-2021 pomiędzy Islandia, Księstwem Liechtensteinu  i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polska;
– Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego  na   lata   2014-2021 pomiędzy Królestwem Norwegii   a Rzecząpospolitą Polska;
– Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 przyjęte przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w dniu 23 września 2016 r. zgodnie z art. 10.5 Umowy pomiędzy Królestwem Norwegii a Unia Europejska w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, z pózn. zm.;
– Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 przyjęte przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG  w  dniu  8  września  2016  r.,  zgodnie z art. 10.5 Protokołu 38C do Umowy o EOG i zatwierdzone przez Stały Komitet Państw EFTA w dniu 23 września 2016 r., z pózn. zm.;
– Umowy w sprawie Programu z dnia 12 września 2019 r. zawartej pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Ministrem Spraw Zagranicznych Królestwa Norwegii w sprawie dofinansowania Programu „Zdrowie”;
– Umowy w sprawie Funduszu Współpracy Dwustronnej z dnia 4 września 2018 r. zawartej pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Komitetem Mechanizmu Finansowego i Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych;
– Porozumienia w sprawie realizacji Programu pn. „Zdrowie” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 zawartego pomiędzy Ministrem Finansów,  Inwestycji i Rozwoju a Ministrem Zdrowia  z dnia  18 listopada 2019 r.
b) z  realizacja   umowy,   gdy   osoba,   której   dane   dotyczą,   jest   jej   strona,   a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  1. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do  ich  odbioru,  w  tym  państwa  trzecie,  nienależące  do  UE,  w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  2. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do monitorowania procesu utrzymania trwałości projektów oraz przechowywania dokumentów dotyczących projektów realizowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.
  3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymywania ich kopii, prawo ich sprostowania oraz prawo ograniczenia przetwarzania danych.
  4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do utrzymania trwałości projektu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
  5. Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
  6. Maja  Państwo  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  tj.  Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2,  00-193  Warszawa). Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)   (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z pózn. zm.).

Pobierz dokument w pliku PDF.